Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Korisnici

Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2

Prihvatljivi troškovi

Priprema aktivnosti suradnje LAG-a: troškovi organiziranja sastanaka/konferencija/radionica između partnera u svrhu pripreme projekata suradnje; troškovi izrade dokumentacije i usluga u svrhu pripreme projekta suradnje; troškovi organiziranja sastanaka/konferencija/radionica između partnera u svrhu provedbe projekta suradnje sukladno financijskom planu projekta suradnje.

Provedba aktivnosti suradnje LAG-a: troškovi koji su navedeni u financijskom planu projekta suradnje i koji su potrebni da se projekt suradnje provede

Partner odabranom LAG-u u pripremi i/ili provedbi projekta suradnje može biti:

LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020.

lokalno, javno – privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije sukladno članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Potpora

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 eura po odabranom LAG-u.