Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Frankopan

LAG Frankopan osnovan je 2011. godine kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina. Prostor LAG-a Frankopan administrativno pripada području Karlovačke i Ličko-senjske županije te obuhvaća područje općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova Slunj, Ogulin i Otočac.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Cetinska krajina

LAG Cetinska krajina osnovan je u siječnju 2013. godine u svrhu pripreme i upoznavanja jedinica lokalne samouprave s LEADER procedurama za ruralni razvoj, ali i održivim ruralnim razvojem. LAG obuhvaća središnji dio Dalmacije, odnosno nalazi se u široj okolici Sinjskog polja, između planinskog lanca Dinare i Kamešnice, te planine Svilaje, brda Visoštice, Runjavca i Malog Mosora.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Bura

LAG Bura nalazi se u Zadarskoj županiji, u središnjem dijelu Jadranske Hrvatske, a obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave: Grad Obrovac te općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Starigrad, Vrsi i Zemunik Donji. Navedene jedinice lokalne samouprave obuhvaćaju na svom području 50 naselja. LAG Bura broji 25.101 stanovnika, a prostorno obuhvaća zeleni i plavi pojas te dio planine Velebit.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Brač

LAG Brač djeluje na najvećem otoku Dalmacije i trećem najvećem otoku Jadranskog mora, dakle obuhvaća jedan cijeli otok što ga čini homogenim teritorijem. Dobra povezanost s kopnom uvjetovala je, pored razvoja turističkog sektora, dobru razvijenost i gospodarskog sektora. Poljoprivreda i ribarstvo su se oduvijek temeljili na održivosti pa je zadatak i rad LAG-a Brač utemeljen na održivosti tih važnih grana gospodarstva.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Bosutski niz

Predstavljamo LAG Bosutski niz koji od 2011. godine djeluje na krajnjem istoku Republike Hrvatske. Inicijativu osnivanja LAG-a potaknula je Regionalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (HRAST), kao rezultat interesa, okupljanja i suradnje šireg kruga dionika, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz jedinica lokalne samouprave s područja ovoga LAG-a. Pri osnivanju, LAG je u svom sastavu imao devet jedinica lokalne samouprave, a od 2014. godine se proširio za dvije nove.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Baranja

Ovaj tjedan Vam predstavljamo LAG Baranja koji se nalazi na krajnjem sjeveroistočnom području Republike Hrvatske i predstavlja jedinstvenu zemljopisnu cjelinu omeđenu rijekama Dravom na zapadu i Dunavom na istoku, te hrvatsko-mađarskom granicom na sjeveru i gradom Osijekom na jugu.